versie: augustus 2022

Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor het verwerken van uw bestelling, ondersteuning van uw ervaring op deze website en voor andere doeleinden die worden beschreven in ons privacybeleid.

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder

1.1 TvK: de besloten vennootschap Ton van Kuijk B.V., Ton van Kuijk Schagen B.V., Ton van Kuijk Hoorn
B.V., Ton van Kuijk Kennemerland B.V. en Ton van Kuijk Waterland B.V., alsmede haar
rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel;

1.2 Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon in opdracht van wie TvK Producten levert en/of
Diensten verricht, hierna zowel tezamen als afzonderlijk te noemen: de ‘Producten’, dan wel met wie
TvK een Overeenkomst aangaat of met wie TvK in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van
een Overeenkomst;

1.3 De auto: de door TvK aan opdrachtgever te verkopen dan wel- in opdracht van opdrachtgever- te
repareren auto.

1.4 De inruilauto: de auto die in het kader van de overeenkomst door de opdrachtgever aan TvK wordt
verkocht.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige)
handelingen en rechtshandelingen tussen de betreffende – onder 1.1. genoemde- vennootschap
binnen het concern van TvK en opdrachtgever, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten
leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst. De toepasselijkheid van enige algemene
voorwaarde van opdrachtgever wordt door TvK uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurder(s) van de
genoemde besloten vennootschap en de voor TvK werkzame personen.

3. Aanbod, aanvaarding en overeenkomst

3.1 Een aanbieding of prijsopgave van TvK bindt haar niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het
plaatsen van een opdracht.

3.2 TvK is gerechtigd opdrachten zonder opgaaf van reden te weigeren c.q. niet uit te voeren. Voor het
bewijs van de inhoud van de opdracht en de vervolginstructies geldt de dossieradministratie van TvK
voor partijen als bindend bewijs.

3.3 Een overeenkomst komt tot stand zodra TvK een order van opdrachtgever schriftelijk aanvaardt
middels een opdrachtbevestiging of door uitvoering aan de order te geven. Indien TvK op verzoek
enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over de prijs en
betalingscondities voor die prestatie, dient opdrachtgever TvK daarvoor te betalen conform de dan bij
TvK geldende tarieven. Voor zover opdrachtgever een aanbod van TvK aanvaardt met afwijkingen van
ondergeschikte betekenis, maken die afwijkingen geen deel uit van de overeenkomst en komt de
overeenkomst tot stand overeenkomstig TvK’s aanbod.

3.4 Alle opgaven door TvK zijn met zorg gedaan maar TvK kan er niet voor instaan dat zich terzake geen
afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte modellen, tekeningen en monsters zijn slechts
aanduidingen van de betreffende producten. Slechts bij ernstige afwijkingen van de opgaven van TvK
of van de tekeningen of modellen, kan ontbinding plaatsvinden.

4. Tarieven

4.1 Alle prijzen van TvK zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting en/of andere heffingen of
belastingen en exclusief kosten van rijklaarmaken, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

4.2. Elke verandering van de factoren die op de prijs van TvK van invloed is, waaronder kostprijzen,
fabrieks- en/of importeursprijzen, valutakoersen en heffingen of belastingen, kan TvK doorberekenen
aan opdrachtgever. Slechts indien dit binnen drie maanden na aanvaarding van de order door TvK
geschiedt en mits opdrachtgever een beroep op de vernietigingsgronden toekomt als bedoeld in artikel
6:235 BW, is opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

4.3 Indien de overeenkomst is aangegaan voor een vast bedrag, houdt TvK het recht meer
werkzaamheden dan vermeld in de opdracht uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen
tegen de door TvK gebruikelijke uurtarieven, mits deze werkzaamheden voor de goede uitvoering van
de opdracht noodzakelijk zijn. Opdrachtgever wordt – tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is – vooraf
mondeling of schriftelijk op de hoogte gebracht van de uitvoering van deze aanvullende
werkzaamheden, in welk geval hij direct althans per omgaande schriftelijk dient te berichten dat hij zich
niet met de extra werkzaamheden en daarmee samenhangende kosten kan verenigen, bij gebreke
waarvan TvK bevoegd zal zijn de aanvullende werkzaamheden onverkort uit te voeren en aan
opdrachtgever in rekening te brengen.

5. Betaling

5.1 Betaling door opdrachtgever dient, zonder korting of inhouding, plaats te vinden voorafgaand althans
uiterlijk op het tijdstip van aflevering. TvK kan vooruitbetaling verlangen. Opdrachtgever dient op eerste
verzoek van TvK zekerheid te stellen voor de nakoming van betalingsverplichtingen uit zowel verricht
als nog te verrichten werk. Bij gebreke van het gevraagde is TvK gerechtigd haar werkzaamheden met
onmiddellijke ingang op te schorten c.q. te beëindigen onverminderd het recht van TvK op betaling van
reeds verrichtte werkzaamheden en schadevergoeding.

5.2 Na het verstrijken van de betalingstermijn is opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, een rente
verschuldigd van 1% per kalendermaand, een gedeelte van een kalendermaand voor een volle
gerekend. Telkens na afloop van een kalenderjaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend,
vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

5.3 Indien opdrachtgever ook na het verstrijken van een nadere betalingstermijn niet volledig heeft betaald
dient hij TvK alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten met een minimum van 15% over het
restant factuurbedrag, te vergoeden. Indien door TvK, uit coulance-overwegingen of anderszins, aan
opdrachtgever uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn
steeds een fataal karakter.

6. Leveringstermijn

6.1 De door TvK opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de
overeenkomst voor TvK geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van
derden, op de door die derden aan TvK verstrekte gegevens. De afleveringstermijn en/of
uitvoeringstermijn zal door TvK zoveel mogelijk in acht worden genomen doch is geen fatale termijn.

6.2 Genoemde termijnen gaan in op de datum van de schriftelijke orderbevestiging door TvK. Indien
opdrachtgever gegevens dient aan te leveren, gaan de termijnen lopen vanaf de dag van ontvangst
door TvK, doch niet eerder dan op de datum van de schriftelijke orderbevestiging.

6.3 Bij overschrijding van enige termijn heeft opdrachtgever geen recht op (schade)vergoeding ter zake.
Opdrachtgever heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de overeenkomst,
tenzij de overschrijding van de termijn zodanig is dat van opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden
verlangd dat hij (het desbetreffende gedeelte van) de overeenkomst in stand laat. Opdrachtgever is
alsdan gerechtigd, na ingebrekestelling bevattende een redelijke nadere nakomingstermijn van
minimaal vier weken, de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden of op te zeggen, echter
slechts voor zover dat strikt noodzakelijk is.

7. Annulering

7.1 Opdrachtgever is gerechtigd na aankoop van de auto – doch voor aflevering – de overeenkomst te
annuleren, onverlet de mogelijkheid tot ontbinding wegens tekortkomingen. In het geval van annulering
dient opdrachtgever TvK schadeloos te stellen. De door opdrachtgever in dat kader aan TvK te betalen
vergoeding bestaat in ieder geval uit een gefixeerde minimale schadevergoeding gelijk aan 15% van
het bedrag van de betreffende overeenkomst inclusief BTW, onverminderd het recht van TvK op
vergoeding van de werkelijke schade indien deze hoger is. Bij gebrek van betaling van de door TvK
opgegeven schadevergoeding binnen de door TvK gegeven betalingstermijn, is TvK gerechtigd alsnog
nakoming van de overeenkomst te vorderen.

8. Risico-overgang

8.1 In geval van verkoop is de door TvK verkochte auto vanaf tijdstip van de door TvK aangekondigde
aflevering voor rekening en risico van koper. De eventuele inruilauto blijft voor rekening en risico van
opdrachtgever tot het tijdstip van de eigendomsoverdracht middels een feitelijke, en door TvK
geaccepteerde, levering van de inruilauto; eventuele schades tot dat moment uit welke aard of oorzaak
dan ook, waaronder begrepen schade als gevolg van geheel of gedeeltelijk ontbrekende
(kenteken)documenten, blijven voor rekening van opdrachtgever.

9. Retentierecht en Stallingskosten

9.1 TvK is bevoegd al hetgeen direct of indirect betrekking heeft op de overeenkomst, in het bijzonder de
betreffende auto, onder zich te houden tot het moment waarop opdrachtgever aan al zijn
betalingsverplichtingen – zowel op grond van de lopende als eerdere opdrachten ongeacht of deze
betrekking hadden op dezelfde auto – jegens TvK heeft voldaan, inclusief rente en kosten.

9.2. In geval van uitoefening van haar retentierecht alsmede in geval opdrachtgever ondanks verzoek van
TvK, de auto niet tijdig heeft opgehaald, is opdrachtgever een vergoeding aan TvK verschuldigd voor de
kosten van stalling gelijk aan redelijke marktconforme tarieven voor stalling op de betreffende locatie.

10. Vervanging onderdelen en Schadetaxatie

10.1 Onderdelen die na reparatie vervangen zijn, worden geacht in eigendom te zijn overgedragen door
opdrachtgever aan TvK behoudens afwijkende afspraken.

10.2 Kosten van taxatie van schade door TvK dient opdrachtgever te vergoeden op basis van de omvang
van de door TvK verrichte werkzaamheden; opdrachtgever is geen vergoeding terzake verschuldigd
indien de taxatie leidt tot een opdracht tot herstel van de schade aan TvK.

11. Overmacht

11.1 Indien TvK door een niet toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) niet aan haar verplichtingen jegens
opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de
overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen
het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

11.2 Onder overmacht van TvK wordt verstaan elke van de wil van TvK onafhankelijke omstandigheid,
waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens opdrachtgever
wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt of waardoor de nakoming van deze
verplichtingen in redelijkheid niet van TvK kan worden verlangd. Onder overmacht dient in ieder geval
gerekend te worden iedere vertraging of verhindering ontstaan aan de zijde van de fabrikant,
importeurs, (toe)leveranciers en hulppersonen die door of namens TvK zijn ingeschakeld bij de
uitvoering de overeenkomst.

12. Reclames

12.1 Reclames inzake gebreken aan het geleverde dienen uiterlijk bij aflevering van de auto, althans binnen
24 uur nadat deze gebreken redelijkerwijs geconstateerd konden worden, schriftelijk aan TvK te worden
meegedeeld. Opdrachtgever heeft geen recht op reclame als hij zijn verplichtingen uit de overeenkomst
jegens TvK niet is nagekomen.

12.2 Indien tijdig, juist en gegrond is gereclameerd, heeft TvK de keus het gebrek te herstellen dan wel het
overeengekomene alsnog te leveren hetzij een korting op de prijs te geven. Door voldoening aan een
van deze prestaties binnen redelijke termijn is TvK gekweten van haar verplichtingen en is zij geen
schadevergoeding verschuldigd.

13. Eigendomsvoorbehoud

13.1 De door TvK geleverde producten blijven eigendom van TvK tot aan de algehele voldoening door de
opdrachtgever van de vorderingen van TvK uit hoofde van deze of soortgelijke overeenkomsten
alsmede de vorderingen op opdrachtgever wegens toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van
zodanige verbintenissen uit genoemde overeenkomsten waaronder begrepen vorderingen ter zake
boete, rente en kosten.

13.2 Zolang de geleverde producten eigendom zijn van TvK is het opdrachtgever niet toegestaan deze op
enigerlei wijze te wijzigen, te vervreemden, te bezwaren, c.q. op enigerlei wijze aan een derde in
gebruik te geven.

14. Aansprakelijkheid

14.1 TvK is niet aansprakelijk voor (in)directe schade van opdrachtgever of derden w.o. begrepen
gevolgschade. Opdrachtgever dient TvK voor aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, te
vrijwaren. Deze beperking van aansprakelijkheid blijft buiten toepassing als de schade het gevolg is van
opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van TvK.

14.2 De aansprakelijkheid van TvK, uit welke hoofde dan ook, is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zij
in het betreffende geval van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt of, indien geen
uitkering op basis van een verzekering kan plaatsvinden: tot het bedrag van de factuurwaarde, exclusief
BTW, van de betreffende (deel)opdracht waarop de beweerde aansprakelijkheid betrekking heeft met
een maximum van € 5.000,–.

15. Garanties op auto, onderdelen en reparaties

15.1 Behoudens voor zover dwingendrechtelijk is afgeweken in Boek 7 BW ten gunste van de koper –
natuurlijk persoon niet handelend in het kader van beroep of bedrijf – verstrekt TvK aan opdrachtgever
een garantie op deugdelijkheid van de verkochte auto’s en/of onderdelen en/of reparaties als na te
melden:

a. op nieuwe auto’s en/of nieuwe onderdelen: een gelijke garantie, doch niet meer,
dan de aanspraken welke TvK geldend kan maken op de fabrikant/importeur;

b. op gebruikte auto’s kan TvK eventueel/optioneel 12 maanden BOVAG Aankoopgarantie
verlenen en TvK kan deze termijn verlengen naar maximaal 24 maanden. De garantie
is niet van toepassing indien de schade is ontstaan buiten de Europese
Economische Ruimte tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade niet het gevolg
is van aldaar afwijkende omstandigheden zoals ten aanzien van de kwaliteit van
wegennet en/of brandstof;

c. op de vermoede juistheid van de kilometerstand zoals genoteerd op de
overeenkomst na controle van deze stand door TvK bij de Stichting Nationale
Autopas (NAP); indien de NAP de betreffende stand niet op voorhand als juist en/
of logisch beoordeelt, zal dat eveneens worden vermeld op de overeenkomst en
zal opdrachtgever in geval van acceptatie van deze aantekening- blijkend uit
de ondertekening van de overeenkomst- geen rechten kunnen ontlenen
aan voormelde garantie;

d. op reparaties: op de deugdelijkheid van het uitgevoerde werk en de daarbij
gebruikte onderdelen wordt een garantie verstrekt voor een periode van drie
maanden na het moment dat de auto weer ter beschikking is gesteld
aan opdrachtgever tenzij het betreft tijdelijke of noodreparaties en/of schade
die is ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte tenzij opdrachtgever
aantoont dat de schade niet het gevolg is van aldaar afwijkende omstandigheden
zoals ten aanzien van de kwaliteit van wegennet en/of brandstof;

De aanspraken op deze garantie op reparaties vervallen tevens indien:

  • opdrachtgever niet direct na ontdekking van het gebrek TvK op de hoogte stelt van het gebrek;
  • TvK niet voldoende in de gelegenheid is gesteld het gebrek alsnog te verhelpen;
  • derden zonder voorkennis of instemming van TvK werkzaamheden hebben uitgevoerd die in enig verband staan met de reparatie van TvK, ten aanzien waarvan het beroep op de garantie wordt gedaan, tenzij het gaat om een aantoonbare noodreparatie en deze – in geval van herstel in Nederland- is verricht door een bij het BOVAG aangesloten lid, in welk geval TvK de kosten van herstel zal vergoeden tegen het voor haar geldende prijspeil welke vergoeding nimmer meer zal bedragen dan de werkelijk door opdrachtgever gemaakte kosten.

16. Ontbinding

16.1 TvK is gerechtigd middels een schriftelijke verklaring de overeenkomst (buiten)gerechtelijk te ontbinden – naast de gevallen genoemd in de wet – indien opdrachtgever de vrije beschikking over zijn inkomen en
vermogen geheel/of gedeeltelijk verliest ongeacht of zulks geschiedt krachtens een wettelijke maatregel
zoals faillissement dan wel in verzuim is in de nakoming van enige verplichting uit de opdracht en de
daaraan verbonden voorwaarden. Zulks laat onverlet het recht van TvK volledige schadevergoeding
van opdrachtgever te vorderen.

19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1 De rechtsverhouding tussen partijen is onderworpen aan het Nederlandse recht. Geschillen zullen
uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter. Voor zover door nationale of internationale
rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven is ten aanzien van alle geschillen tussen
partijen uitsluitend de rechtbank Noord-Holland bevoegd.

18. Persoonsgegevens

18.1 De door opdrachtgever opgegeven persoonsgegevens zoals vermeld op de overeenkomst zullen door
TvK worden verwerkt in de zin van de Algemene Verordering Persoonsgegevens (AVG) en door
TvK mogen worden gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst en de daaruit
voortvloeiende werkzaamheden zoals uit hoofde van service en garantieverplichtingen waaronder
tevens begrepen het informeren van opdrachtgever omtrent actuele – al dan niet gepersonaliseerdeaanbiedingen van TvK. Voor nadere toelichting verwijzen wij naar ons privacybeleid op www.tvk.nl.
Tevens is het TvK toegestaan de gegevens te verstrekken aan derden zoals de fabrikant en importeur
voor auto-gerelateerde informatie en marketingacties, alles onverlet de wettelijke mogelijkheid
van verzet van opdrachtgever, alsmede aan de Stichting Autopas (NAP) ten behoeve van de opname
van die gegevens in het systeem van NAP met het oogmerk de doelstelling van de NAP- het bestrijden
van fraude met kilometertellers/standen- te bevorderen.